{ban}{IPアドレス}{SSH}=}(3)
=}
=}
{/var}=}(1)
{/var/log/auth.log}{SSH}=}(2)
=}

{}